Menu

System Solution : VIRAY 1.7 BI-AMP MONO GROUNDSTACK

VIRAY 1.7 BI-AMP MONO GROUNDSTACK

SYSTEM COMPONENTS:

3x ViRAY (Bi-Amp)

3x SCV-F

1x LINUS RACK20
1x VGA

CABLES:

1x CAL4SP-20

1x CAHSCP-20

1x CAL4SP-1.5

OPTIONAL:

1x FC-VR

1x DOT-SCV-F

1x CO-SCV-F-3

1x DOT RC Dolly

Mono Groundstack System

Frequency range (-6 dB): 25 Hz – 22 kHz

Cabinets per LINUS RACK20:    Optimum         Maximum

ViRAY                                            3                     6

SCV-F Cardio                                 3                     6

SCV-F Omni                                 2+2                 4+4